Европейската сметна палата с препоръки за мониторинга на новата ОСП

Европейската сметна палата с препоръки за мониторинга на новата ОСП

Използването на новите технологии за получаване на повърхностни изображения за целите на мониторинга на земеделието следва да се засили, според одиторите на ЕС

 

Европейската комисия насърчава използването на новите технологии за получаване на повърхностни изображения при мониторинга на земеделието, но все още съществуват редица предизвикателства за по-широкото им прилагане, според нов доклад на Европейската сметна палата. Технологии като спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“ на ЕС имат потенциала да създадат положителни промени в управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика (ОСП). Но въпреки че през последните години ЕС насърчава тяхното използване при проверките на преките плащания за помощи на база площ за земеделските стопани, напредъкът в използването им при мониторинга на изискванията, свързани с агроекологията и климата, е по-бавен, твърдят одиторите.

 

От 2018 г. насам разплащателните агенции в държавите членки успешно използват данните от мисиите „Сентинел“ по програма „Коперник“ и други нови технологии, като например геомаркирани снимки и дронове, при проверката на спазването на правилата на ОСП от страна на земеделските стопани. Тази автоматизирана оценка, наречена „проверка чрез мониторинг“, дава възможност за идентифициране на културите и за наблюдение на дейностите (като оран, събиране и косене) на отделни земеделски парцели през целия вегетационен период. С помощта на новия подход може да се намалят разходите за проверки, като същевременно се предоставя възможност за наблюдение на всички земеделски стопани (вместо само на извадка от тях). Одиторите провериха дали Европейската комисия и държавите членки са направили достатъчно, за да разгърнат потенциалните ползи от новите технологии при управлението и контрола на ОСП.

 

Те установиха, че Комисията активно е насърчавала и подкрепяла използването на новите технологии за получаване на повърхностни изображения. Тя е изменила правната рамка за използване на данните от „Сентинел“ за мониторинг на преките плащания за помощи на база площ, като я е направила по-прецизна. През май 2018 г. разплащателна агенция от Италия за пръв път започва да използва подхода „проверки чрез мониторинг“ в един район (Фоджа, Пулия). През 2019 г. 15 разплащателни агенции (в Белгия, Дания, Италия, Малта и Испания) са използвали този нов подход при някои от схемите си. Още 13 агенции в осем други държави членки планират да започнат тази година при някои схеми за помощ и за част от площите, за които отговарят.

 

Одиторите установиха няколко съществуващи пречки за по-широкото използване на тези нови технологии. Една от тях е загрижеността на разплащателните агенции, че Комисията може да оспори решенията, взети въз основа на проверките чрез мониторинг. Освен това прилагането на новия подход изисква значителни промени в процедурите на разплащателните агенции и в информационните им системи. Комисията е опитала да улесни и хармонизира достъпа до данни от мисиите „Сентинел“ чрез услуги за обработка на данни „в облак“, но тяхното използване от страна на разплащателните агенции за оперативни цели все още е слабо. Тя е финансирала също така някои научноизследователски проекти в тази област, но резултатите от тях все още не са въведени в практиката.

 

Понастоящем в работата си Комисията дава по-голям приоритет на използването на новите технологии при мониторинга на схемите за преки плащания на помощи на база площ, отколкото при проверката на изискванията в областта на агроекологията и климата. През 2019 г. нито една разплащателна агенция не е извършила проверки чрез мониторинг във връзка с условията в изискванията и със схемите за развитие на селските райони. Това се дължи донякъде и на факта, че много от тях не могат да бъдат наблюдавани само с данни от „Сентинел“. Одиторите установиха също, че предложеният набор от показатели за изпълнението във връзка с бъдещата ОСП до голяма степен не е подходящ за пряк мониторинг на данните от мисиите „Сентинел“ по програма „Коперник“.

 

Тъй като понастоящем се планира новата ОСП за периода 2021—2027 г., одиторите препоръчват на Европейската комисия:

  • да насърчи подхода с проверки чрез мониторинг като основна система за контрол, прилагана от разплащателните агенции, като например открива полезни взаимодействия между обработката, съхраняването и придобиването на сателитни данни;
  • да използва по-добре новите технологии при мониторинга на изискванията в областта на околната среда и климата и да разработи план за действие за преодоляване на пречките, които спират по-широкото използване на тези технологии.

 

Пълният текст на специалния доклад „Прилагане на нови технологии за повърхностни изображения при мониторинга на Общата селскостопанска политика — цялостният напредък е устойчив, но с по-бавно темпо при мониторинга на климатичните изменения и околната среда“

 

Източник: eca.europa.eu.