Комисията публикува преходни регламенти на ОСП, признаващи забавяне на прилагането на новата ОСП

Комисията публикува преходни регламенти на ОСП, признаващи забавяне на прилагането на новата ОСП

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ и Европейската комисия вече официално признаха, че с оглед на настоящото състояние както в Парламента, така и в Съвета, основните актове, уреждащи ОСП след 2020 г., и последващите делегирани актове, както и актовете за изпълнение няма да бъдат официално приети до януари 2020 г. и следователно ще е необходимо да се планира преходен период. Очаква се новата правна рамка да започне от 1 януари 2022 г.
Въпреки че настоящите регламенти за ОСП продължават да са в сила до отмяната им, те се нуждаят от изменение, за да се гарантира, че има правно основание за извършване на плащания на земеделските производители през 2021 г. Това е целта на двата публикувани проекта на регламенти, като единият определя преходни разпоредби през 2021 г., а другият разширява разпоредбите за финансовата дисциплина, както и възможността за прехвърляне на средства между двата стълба на ОСП.
Тази публикация на анализаторът Алън Матюс разглежда последиците от предложенията на Комисията за държавите-членки и за земеделските производители.

Преходният регламент от 2014 г.
Подобно прекъсване имаше в програмирането на ОСП през 2014 г. поради късното приемане на Регламента за Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. и пакета за реформа на ОСП през 2013 г. По този повод Комисията представи своето предложение за преходен регламент през април 2013 г. за покриване на плащанията през 2014 г.
Една важна разлика между сега и тогава е, че през февруари 2013 г. Европейският съвет се съгласи със заключенията на МФР, включително и предварително разпределените суми за държавите-членки за директни плащания.
Що се отнася до директните плащания, основният подход беше да се отложат правните промени (като правила за екологизиране, дегресивност на плащанията, вътрешна конвергенция на плащанията и т.н.), но да се прилагат новите финансови тавани, договорени от Европейския съвет. Това означава, че процесът на осъществяване на придвижването към по-равномерно разпределение на стойностите на единичните плащания между държавите-членки – външно сближаване – вече беше приложен през 2014 година. Това беше обобщено от тогавашния комисар по земеделието Дачиан Чолош като „съществуващи правила, нов бюджет“. Националните пакети за директни плащания, разпределени за всяка държава-членка очакваха окончателно правно потвърждение.
За развитието на селските райони бяха необходими частично преходни правила, тъй като отлагането на новите правила за директни плащания имаше ефект на някои мерки за развитие на селските райони, особено що се отнася до базовата линия за мерките в областта на агроекологията и климата и прилагането на правилата на кръстосаното съответствие.
Необходими бяха също така преходни разпоредби, за да се гарантира, че държавите-членки могат да продължат да поемат нови ангажименти за определени мерки през 2014 г., дори ако ресурсите за настоящия период са били изчерпани. Преходният регламент поясни, че тези нови ангажименти, както и съответните текущи ангажименти, могат да бъдат финансирани от новите финансови пакети от програмите за развитие на селските райони за следващия програмен период. На този етап приложението с таваните за развитие на селските райони от държавите-членки не беше оповестено публично, така че тук не се изисква промяна.
Преходната регулация засегна и някои други финансови проблеми. По отношение на финансовата гъвкавост между стълбовете, която Комисията прие, беше въпрос, който трябва да бъде решен чрез обикновената законодателна процедура. Предложението на Комисията призна, че от април 2013 г. съществува различна гледна точка между Съвета и Парламента. Съветът пое процента на Европейския съвет върху акциите на единия стълб, които могат да бъдат прехвърлени към другия стълб, докато Парламентът иска по-високи проценти. По този начин Комисията постави този специфичен елемент в квадратни скоби в предложението си, за да посочи, че не взема страна в този спор. Той също така реши, че новата ставка на съфинансиране за развитие на селските райони трябва да се прилага за преходните разходи по програмите за развитие на селските райони през 2014 г.

Проектът на преходен регламент през 2019 г.
Преходният регламент на Комисията за 2021 г. следва общия принцип, изказан от бившия комисар Чолош за „съществуващи правила, нов бюджет“. За директните плащания настоящите правила се удължават за 2021 година. Това означава, например, че държавите-членки, които са приели дерогацията на модела на вътрешно сближаване, могат да продължат този процес след 2019 г. Фермерската асоциация Via Campesina изразява съжаление, че забавянето означава, че предложението на Комисията за ограничаване и преразпределително плащане няма да бъде представено до 2022 г.

За програмите за развитие на селските райони държавите-членки имат различни опции. Те могат да удължат съществуващите си ПРСР (схеми, правила и т.н.) с една година, въз основа на предложеното финансово разпределение за 2021 г. за покриване на финансирането. Ако решат да направят това, се налагат определени ограничения. Разширените програми трябва да имат за цел да поддържат поне същото ниво на амбиция за околна среда и климат. За да се ограничи значително пренасянето на ангажиментите от настоящия програмен период за развитие на селските райони към стратегическите планове за ОСП, продължителността на новите многогодишни ангажименти във връзка с агроекологията, климата, биологичното земеделие и горската среда следва да бъде ограничена до период максимум 3 години. Удължаването на съществуващите ангажименти следва да бъде ограничено до една година.

От друга страна, държавите-членки могат да изберат да не удължават своите ПРСР и след това могат да прехвърлят разпределението на бюджета за ПРСР през 2021 г. и да го добавят към своите разпределения за периода 2022-2027. Тази опция бе имплицитна в преходния регламент от 2014 г. Това даде възможност на държавите-членки да продължат да приемат нови ангажименти за мерки, свързани с площ и животни, но не ги задължиха да го направят. Това ново предложение за проект прави тази опция изрична. Ако държавите-членки решат да отворят съществуващите схеми за по-нататъшна година, това не се ограничава до „мерки, основаващи се на площ и животни“, но може да покрие и инвестиционни мерки, подкрепа за млади фермери и др.

За някои схеми, като тези за райони с природни ограничения и биологични земеделски стопани, анализаторът очаква държавите-членки да прехвърлят плащанията. За мерките в областта на агроекологията и климата много държави-членки могат да предпочетат да изчакат, докато започне новата ОСП, вместо да отворят отново тези схеми за нови кандидати. Това очевидно би се отразило неблагоприятно на земеделските производители, които биха могли да имат възможност да участват в подобни схеми.
Интересното е, че за разлика от 2014 г., Комисията не предлага новите ставки на съфинансиране, които е предложила в своето проектозаконодателно предложение, да се прилагат още през 2021 г. Това може да отразява признаването на силния тласък на това предложение, получено от държавите-членки.
За националните пакети Комисията предложи предварително разпределените суми, отразяващи собствения проект на предложение за МФР. Както през 2014 г., тези суми за директни плащания отразяват по-нататъшните стъпки към външно сближаване, които Комисията предложи. Това би могло да бъде противоречиво, тъй като много държави-членки възразиха срещу съкращенията в бюджета на ОСП, предвидени от тези цифри, така че по презумпция няма да са доволни от напредъка на Комисията.
За разлика от 2014 г., Комисията няма набор от заключения на Европейския съвет, на които може да се основава. Въпреки това сумите не са представени в квадратни скоби, както беше направено през 2014 г. Предложените тавани за 2021 г. за директни плащания и развитие на селските райони са показани в таблицата по-долу. Тези цифри се сравняват с първоначалните суми за 2020 г., предложени в регламентите за 2013 г., за да се избегне объркване на сравнението с трансферите между стълбовете, извършени от държавите-членки през 2020 г. и които те могат да продължат да прилагат през 2021 г., но тези решения все още не са известни.

В обосновката на Комисията е трудно да се разбере как биха могли да се процедира по различен начин, като се има предвид, че таваните на МФР за 2021-2027 г. все още не са договорени. Въпреки че не е посочено в проекта на законодателство, вероятно, ако данните за МФР се окажат по-големи от предложените от Комисията, може да се направи допълнително изменение за актуализиране на регламента.

Държавите-членки и Парламентът могат да аргументират различен подход, при който сумите от 2021 г., включени в регламента, се поддържат на нивата до 2020 г., с възможност да се използва механизмът на финансовата дисциплина, за да се намалят тези суми, за да се запазят в рамките на таваните на МФР, когато те са съгласувани и известни.

По отношение на ограниченията за развитие на селските райони, тъй като сумите за 2021 г. представляват пропорционално съкращаване на таваните за 2020 г. за всяка държава-членка, двата подхода ще завършат със същите цифри. Използването на сумите за 2020 г. като основа за определяне на таваните за преки плащания през 2021 г. ще означава, че външната конвергенция ще се забави с още една година. Онези държави-членки, които се възползват от повишаването на плащанията през 2021 г. – балтийските държави, но също така и Полша, Португалия и Румъния, вероятно се възразят срещу този подход.

Във всеки случай тези предварително разпределени суми ще бъдат определени като част от преговорите на Европейския съвет за МФР. Въпреки че те са официално изпълнени като част от законодателно предложение, договорено в рамките на обикновената законодателна процедура, Съветът ще направи заключенията на Европейския съвет и Парламентът би било разумно да не оспорва това.
Промените, направени в придружаващия проектозаконодателен проект относно финансовата дисциплина и гъвкавостта за прехвърляне на средства между стълбовете, са по същество технически, позволяващи продължаване на мерките, предприети през финансовата 2021 година.

Изводи
В обобщение, през 2014 г. се появи забавяне във въвеждането на ново законодателство в областта на ОСП, където също имаше нужда от преходен регламент. Забавяне дори с една година е разочароващо, когато новите правила на ОСП са подобрение спрямо сегашните.

Преходният регламент осигурява правно основание за извършване на плащания на земеделските производители през 2021 г. В сравнение с регламента за прехода през 2014 г. настоящото предложение на Комисията предоставя на държавите-членки по-ясен вариант да не отварят програми за развитие на селските райони за нови предложения през 2021 г., ако искат да чакат до 2022 г. Когато се поемат нови ангажименти, те са ограничени до максимум три години.

Преходният регламент предвижда предварително разпределени национални пакети за държавите-членки в съответствие с проекта на Комисията за предложение за МФР. Много държави-членки са възразили срещу намаленията на бюджета на ОСП в настоящото предложение, но вероятно, ако има промени във финансирането на ОСП, договорени в заключенията на Европейския съвет относно МФР, тези промени автоматично ще бъдат включени в изменение на настоящия регламент. Основата на предложението на Комисията продължава да бъде, както през 2014 г., „съществуващи правила, нов бюджет“.

 

Публикацията е предоставена от Институт за агростратегии и иновации и е разработена по материали на Алън Матюс в capreform.eu.