Ролята на фермерите относно действията, свързани с климата ще обсъждат земеделските министри на предстоящ неформален съвет

Ролята на фермерите относно действията, свързани с климата ще обсъждат земеделските министри на предстоящ неформален съвет

В рамките на финландското председателство на ЕС ще проведе неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие.  Темата на дискусията на 24 септември в Хелзинки ще бъде „Промяна на ролята на земеделските производители относно действията, свързани с климата – Насърчаване на устойчиво земеделие чрез поглъщане на въглерод от почвата“.

Финландското председателство е подготвило документ, който цели насочване на дебатите и включва преглед на следните области на изследване: значението на поглъщането на въглерод от почвите за борбата с измененията на климата; почвен органичен въглерод – състояние в ЕС; инициативи в целия ЕС и ролята на ОСП след 2020 г. и пътят напред.

В рамките на заседанието министрите ще търсят отговори на следните въпроси: Осигурява ли предложението за ОСП след 2020 г. подходяща рамка за подобряване на поглъщането на въглерод от почвите в съответната държава членка и предвиждат ли да включат специфични мерки в Стратегическия план по ОСП за подкрепа на тази цел? Има ли добри практики, подкрепящи поглъщането на въглерод в почвите, които искат да споделят с другите държави членки? Според документа на Финландското председателство в рамките на различните типове земеделски земи, затревените площи и особено постоянно затревените са най-ефективните „поглътители на въглерод“ (carbon sinks).

Установено е, че няколко метода увеличават почвения органичен въглерод. Финландското председателство припомня, че в оценката на въздействието, придружаваща пакета законодателни предложения на Комисията за реформа на ОСП след 2020 г., се изразява предположението, че по-специално междинните култури (културите, които заемат площта извън периода на отглеждане на основните земеделски култури) могат значително да намалят ерозията на почвата. Въпреки това, междинните култури ще трябва да се комбинират с други добри практики, като сеитбооборот или частична оран за значително намаляване на ерозията. Подходящите методи също до голяма степен зависят от местния контекст.